Důležité upozornění: Duben-říjen prodejna otevřena pouze úterý 14-18h. Pro nákup využijte e-shop. Vrácení vypůjčeného zboží prosíme každé úterý 14-18h

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel

 

ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o.

Čápkova 1

602 00 Brno

 

IČ: 49969978

DIČ: CZ49969978

 

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13522
Dodavatel je registrovaným plátcem DPH.

 

(dále jen "dodavatel")

 

Provozovny

Lyžárna - Bruslárna

Křenová 19

602 00 Brno

Tel.: 543 25 51 81

Email: info@lyzarna-bruslarna.cz

(budova 33F) areál bývalé Mosilany

 

Otevírací doba:

Po - Pá: 10:00 - 18:00

So: 9:00 - 12:00

(sobotní prodej pouze v období listopad až březen)

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 

115-1141370237/0100

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.lyzarna-bruslrarna.cz a sdílených stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu může ověřit na odkazu Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. O přesném termínu doručení bude zákazník předem informován. 
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v odkazu Doprava.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně u dodavatele při přebírání zboží, hotově v místě předání zboží nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o zakoupení.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku budeme s Vámi řešit možnosti nápravy k Vaší spokojenosti buď přiměřenou slevou nebo bude dodán výrobek nový. Pokud je zásilka zaslána na dobírku a jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat. 

Podepsáním daňového dokladu řidiči zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte samotné zboží.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.lyzarna-bruslarna.cz či sdílených obchodů, může se osobně obrátit přímo na dodavatele. V zájmu rychlého zahájení reklamace doporučujeme připravit doklady o zakoupení (faktura, paragon), záruční list (je-li součástí) a popis závady výrobku. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Pro více informací nás můžete kontaktovat na 543 255 181, nebo emailem na info@lyzarna-bruslarna.cz.

 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Pokud bude zboží vráceno v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem, bude finanční částka za zboží vrácena v plné výši. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, prosíme o jeho zaslání na adresu: 

LYŽÁRNA - BRUSLÁRNA, KŘENOVÁ 19, BRNO  602 00

Žádáme spotřebitele, aby spolu s vraceným zbožím zaslali doklad o zakoupení a uvedli skutečnost, že se jedná o vrácení zboží do 14ti dnů. Tyto informace přispějí k urychlení vyřízení a spokojenosti spotřebitele. Pro více informací nás můžete kontaktovat na 543 255 181 nebo emailem na info@lyzarna-bruslarna.cz


Zásilky ze kterých není patrné proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to telefonicky na číslech  543 255 181 nebo elektronicky na emailovou adresu info@lyzarna-bruslarna.cz

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí převodem na účet kupujícího již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. 

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "registrace zákazníka".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@lyzarna-bruslarna.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.lyzarna-bruslarna.cz.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

ZABEZPEČENÍ DAT

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob a to po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování.

 

POSKYTOVÁNÍ DAT

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost ROYAL AGENCY BRNO, spol. s r.o. s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

ZPŮSOB PLATBY

Úhrada zboží v našem internetovém obchodě je možná několika různými způsoby. Je jen na Vás, jaký druh platby si zvolíte při vyplnění objednávky.

Hotově při převzetí zboží (dobírka): Můžete zaplatit v hotovosti při převzetí zboží přímo řidiči GLS, který Vám následně předá doklad o zakoupení.

Bankovním převodem: Pokud si při vyplnění objednávky zvolíte formu platby „bankovním převodem" do Vašeho emailu Vám následně budou doručeny podklady pro bankovní převod. Zboží bude vždy doručeno až po úplném uhrazení finanční částky na náš bankovní účet. 

Platba přímo v provozovně: V případě, že si zvolíte „osobní odběr", zaplatíte za zboží v hotovosti při převzetí v provozovně Lyžárna - Bruslárna, Křenová 19, Brno. 

Cena zboží na internetu může být jiná než na prodejně!

 

DOPRAVA

Náš internetový obchod doručuje zboží běžně do tří pracovních dnů. Po odeslání objednávky budete kontaktováni e-mailem nebo telefonicky a bude s Vámi domluven termín závozu (žádáme Vás o uvedení telefonního čísla na kterém jste běžně k zastižení). Zboží Vám doručíme prostřednictvím přepravní služby GLS. Řidič Vás bude ve smluvený den závozu kontaktovat a oznámí Vám čas doručení. Zboží s Vámi překontroluje, zda není zjevně poškozeno. Po té Vám předá doklad o zakoupení. V případě, že jste uvedli platbu v hotovosti, budete finanční částku předávat přímo řidiči.

 

Platné od 1. 7. 2009